Шилэн данс-2018

01 3-р сар 2018 Author :  

ТӨСӨВ/ГҮЙЦЭТГЭЛ1.

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ2.

 • 1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

   Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө гаргадаггүй
 • 2. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

  • 1 дүгээр сар - Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 2 - дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 3 дугаар сар - Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 4 дүгээр сар - Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 5 дугаар сар -  Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 6 дугаар сар -  Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 7 дугаар сар - Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 8 дугаар сар -  Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 9 дүгээр сар -
  • 10 дугаар сар 
  • 11 дүгээр сар 
  • 12 дугаар сар 
 • 3. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

  • 1 дүгээр сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 2 дугаар сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 3 дугаар сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 4 дүгээр сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 5 дугаар сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 6 дугаар сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 7 дугаар сар -Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 8 дугаар сар - Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 9 дүгээр сар 
  • 10 дугаар сар 
  • 11 дүгээр сар   
  • 12 дугаар сар   
 • 4. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

  • 1 дүгээр сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 2 дугаар сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 3 дугаар сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 4 дүгээр сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  •  5 дугаар сар -  Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй 
  • 6 дугаар сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 7 дугаар сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 8 дугаар сар - Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 9 дүгээр сар 
  • 10 дугаар сар 
  • 11 дүгээр сар 
  • 12 дугаар сар 
  • 5. Худалдан авах ажиллагааны тайлан

    Худалдан авах ажиллагаа тайлан гаргадаггүй

  БУСАД3.

   • 1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл

    • 1 дүгээр сар -  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 2 дугаар сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 3 дугаар сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 4 дүгээр сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй  
    • 5 дугаар сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 6 дугаар сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 7 дугаар сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 8 дугаар сар - Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй  
    • 9 дүгээр сар
    • 10 дугаар сар
    • 11 дүгээр сар 
    • 12 дугаар сар
   • 2. Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

    • 1 дүгээр сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй
    • 2 дугаар сар -  Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй
    • 3 дугаар сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй
    • 4 дүгээр сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй  
    • 5 дугаар сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй  
    • 6 дугаар сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй 
    • 7 дугаар сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй  
    • 8 дугаар сар - Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр байхгүй
    • 9 дүгээр сар
    • 10 дугаар сар
    • 11 дүгээр сар 
    • 12 дугаар сар 
   • 3. Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан

    2015 оны аудитын зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
   • 4. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт

    • 1 дүгээр сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 2 дугаар сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 3 дугаар сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 4 дүгээр сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 5 дугаар сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй  
    • 6 дугаар сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй  
    • 7 дугаар сар - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй  
    • 8 дугаар сар - - Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй  
    • 9 дүгээр сар 
    • 10 дугаар сар
    • 11 дүгээр сар 
    • 12 дугаар сар 
   • 5. Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт

    •  1 дүгээр сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй 
    •  2 дугаар сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй
    •  3 дугаар сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй
    • 4 дүгээр сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй  
    • 5 дугаар сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй  
    • 6 дугаар сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй
    • 7 дугаар сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй
    • 8 дугаар сар - Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт байхгүй  
    • 9 дүгээр сар
    • 10 дугаар сар
    • 11 дүгээр сар 
    • 12 дугаар сар 
   • 6. Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн талаарх мэдээлэл

    •  1 дүгээр сар
    •  2 дугаар сар
    •  3 дугаар сар
    •  4 дүгээр сар
    •  5 дугаар сар
    •  6 дугаар сар
    • 7 дугаар сар
    •  8 дугаар сар
    • 9 дүгээр сар
    •  10 дугаар сар
    • 11 дүгээр сар 
    • 12 дугаар сар 

   ШИЛЭН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЦАХИМ ХУУДАС4.

    

   Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж нь 1966 онд байгуулагдсан. 52 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй хоёр дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн өмчийн сургууль юм.

   Холбоо барих

   Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Ногоон нуурын гудамж Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж


   Утас: 

   Сургалтын алба +(976) 8311-0201

   Нийгмийн түншлэл +(976) 8311-0203

   Нийгмийн ажилтан +(976) 8311-0211

   FAX: 11350209

   Имэйл: info@pas.mn

   We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree