Шилэн данс-2017

19 2-р сар 2017 Author :  

ТӨСӨВ/ГҮЙЦЭТГЭЛ1.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТЕНДЕР, ХУДАЛДАН АВАЛТ2.

 • 1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

   Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө гаргадаггүй
 • 2. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

  • 1 дүгээр сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 2 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө байхгүй
  • 3 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй 
  • 4 дүгээр сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй 
  • 5 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй 
  • 6 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй  
  • 7 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй  
  • 8 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй
  • 9 дүгээр сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй  
  • 10 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй  
  • 11 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй
  • 12 дугаар сар Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйл байхгүй
 • 3. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

  • 1 дүгээр сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 2 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 3 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
  • 4 дүгээр сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
  • 5 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
  • 6 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй 
  • 7 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 8 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээ байхгүй
  • 9 дүгээр сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
  • 10 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
  • 11 дүгээр сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
  • 12 дугаар сар Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендер байхгүй 
 • 4. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

  • 1 дүгээр сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 2 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 3 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 4 дүгээр сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  •  5 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 6 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 7 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 8 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй
  • 9 дүгээр сар
  •  10 дугаар сар  
  • 11 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй 
  • 12 дугаар сар Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ байхгүй 
  • 5. Худалдан авах ажиллагааны тайлан

    Худалдан авах ажиллагаа тайлан гаргадаггүй

  БУСАД3.

   • 1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл

    • 1 дүгээр сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 2 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 3 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 4 дүгээр сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй 
    • 5 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан           сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 6 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй 
    • 7 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй 
    • 8 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй  
    • 9 дүгээр сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй 
    • 10 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй  
    • 11 дүгээр сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай     хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй
    • 12 дугаар сар Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай     хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл байхгүй 
   • 2. Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

    • 1 дүгээр сар 
    • 2 дугаар сар Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр гараагүй 
    • 3 дугаар сар 
    • 4 дүгээр сар 
    • 5 дугаар сар5 дугаар сар5 дугаар сар 
    • 6 дугаар сар,  6 дугаар сар, 6 дугаар сар 
    • 7 дугаар сар  
    • 8 дугаар сар Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр гараагүй
    • 9 дүгээр сар Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр гараагүй
    • 10 дугаар сар Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр гараагүй 
    •  11 дүгээр сар11 дүгээр сар11 дүгээр сар
    • 12 дугаар сар Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр гараагүй   
   • 3. Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан

   • 4. Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт

    • 1 дүгээр сар Төвлөрүүлэх төлбөр хураамж байхгүй
    • 2 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр хураамж байхгүй
    • 3 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр хураамж байхгүй
    • 4 дүгээр сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 5 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 6 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй 
    • 7 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 8 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй 
    • 9 дүгээр сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй 
    • 10 дугаар сар  Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй
    • 11 дүгээр сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй  
    • 12 дугаар сар Төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс байхгүй  
   • 5. Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт

    • 1 дүгээр сар  
    •  2 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд өөрчлөлт ороогүй
    •  3 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд өөрчлөлт ороогүй
    • 4 дүгээр сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй 
    • 5 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй 
    • 6 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй
    • 7 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй
    • 8 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй 
    • 9 дүгээр сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй
    • 10 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй
    • 11 дүгээр сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй
    • 12 дугаар сар Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт ороогүй

   ШИЛЭН ДАНСНЫ НЭГДСЭН ЦАХИМ ХУУДАС4.

   1368 Views
   Хашаа

    

   Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж нь 1966 онд байгуулагдсан. 52 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй хоёр дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн өмчийн сургууль юм.

   Холбоо барих

   Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, Ногоон нуурын гудамж Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж


   Утас: 

   Сургалтын алба +(976) 8311-0201

   Нийгмийн түншлэл +(976) 8311-0203

   Нийгмийн ажилтан +(976) 8311-0211

   FAX: 11350209

   Имэйл: info@pas.mn

   We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree